Obowiązek Informacyjny

Administratorem danych osobowych Użytkownika udostępnionych za pośrednictwem formularza kontaktowego, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest KANCELARIA ADWOKACKA JACEK MOTYKA, ks. kard. Wyszyńskiego 7/1, 70-200 Szczecin, NIP 8521112740, (dalej jako Administrator).

Podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO.

Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu w następujących celach:

 1. Komunikacji z Użytkownikiem, w szczególności obsługi reklamacji dotyczących produktów lub usług Administratora;
 2. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną;
 3. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym;
 4. Umożliwienia Użytkownikowi przesyłania komentarzy lub opinii dotyczących produktów lub usług Administratora.

prawnik z książką

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym również w następujących celach:

 1. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 3. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Więcej informacji dotyczących powyższych celów przetwarzania danych osobowych Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności opublikowanej w Serwisie.

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:

 • przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem:

ks. kard. Wyszyńskiego 7/1, 70-200 Szczecin, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja dla klienta,

dotycząca realizacji obowiązków wynikających z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)¹.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Jacek Motyka z siedzibą przy ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7/1, 70-200 Szczecin.

 2. Kancelaria nie zatrudnia Inspektora Ochrony Danych i we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować bezpośrednio z Administratorem na podany adres lub tel. nr 603 683 722 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych.

 1. Wykonanie umowy dot. świadczenia pomocy prawnej, w szczególności polegającej na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywania projektów aktów prawnych, występowania przed sądami i urzędami lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed jej zawarciem, w tym również w zakresie danych określonych w art.10 RODO dot. wyroków skazujących i naruszeń prawa (art.6 ust.1 lit.b. RODO).

 2. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie realizacji obowiązków m.in.: podatkowych, rachunkowych, związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu i innych (art. 6 ust. 1 lit.c RODO).

 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora m.in. ustalenie ewentualnych roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową, jak również dochodzenie tych roszczeń lub obrona przed tymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit.f RODO).

 4. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych szczególnych kategorii tzw. danych wrażliwych (np. dotyczących zdrowia i innych danych wskazanych w art.9 ust.1 RODO), Administrator będzie je przetwarzał wyłącznie, gdy jest to niezbędne do:

 • ochrony Pani/Pana żywotnych interesów (art. 9 ust. 2 lit.c RODO),

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym, jak i też innym postępowaniu pozasądowym lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 9 ust. 2 lit.f RODO).

 1. Okresy przechowywania danych.

 1. Dane przetwarzane w celu określonym w pkt. 3a) przechowywane będą przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone, przy czym nie dłużej niż do przedawnienia roszczeń;

 2. Dane przetwarzane w celach wskazanym w pkt.3b) przechowywane będą przez okresy wskazane we właściwych przepisach szczególnych.

 3. Dane przetwarzane w celu wskazanym w pkt.3c) przechowywane będą do czasu realizacji celu, przy czym nie dłużej niż do przedawnienia roszczeń.

 4. Dane przetwarzane w celu określonym w pkt. 3d) przechowywane będą nie dłużej niż 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

 1. Pani/Pana dane mogą być udostępniane odbiorcom tj. podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności świadczącym usługi z zakresu: księgowości, hostingu, niszczenia dokumentów, doręczania korespondencji, windykacji oraz innym podmiotom na podstawie właściwych przepisów prawa.

 2. Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania kopii oraz ograniczenia przetwarzania, w zakresie, w jakim nie narusza to obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej adwokata,

 • sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,

 • przenoszenia danych w przypadkach, kiedy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

 • usunięcia danych tzw. prawo do bycia zapomnianym, które ograniczone jest ustawowym obowiązkiem przetwarzania danych przez określony czas lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa,

 • kontaktu z Administratorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących na mocy RODO praw.

 1. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 2. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt.3.

¹Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). 


Informacja dla dłużnika,

dotycząca realizacji obowiązków wynikających z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)¹.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Jacek Motyka z siedzibą przy ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7/1, 70-200 Szczecin.

 2. Kancelaria nie zatrudnia Inspektora Ochrony Danych i we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować bezpośrednio z Administratorem na podany adres lub tel. nr 603 683 722 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 3. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń tj. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane odbiorcom tj. podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności świadczącym usługi z zakresu: księgowości, hostingu, niszczenia dokumentów, doręczania korespondencji, windykacji oraz innym podmiotom na podstawie właściwych przepisów prawa.

 5. Dane przechowywane będą do czasu spełnienia przez Panią/Pana świadczenia, nie dłużej niż do przedawnienia roszczeń.

 6. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii, ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Podanie danych było niezbędne do zawarcia umowy, której niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest przedmiotem ustalenia i dochodzenia roszczeń.

¹Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).


Informacja

dla kontrahentów oraz ich reprezentantów, pełnomocników, prokurentów, pracowników i innych osób wskazywanych w zawieranych umowach lub kontaktujących się w związku z ich realizacją, dotycząca realizacji obowiązków wynikających z art. 13 ust.1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)¹.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Jacek Motyka z siedzibą przy ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7/1, 70-200 Szczecin.

 2. Kancelaria nie zatrudnia Inspektora Ochrony Danych i we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować bezpośrednio z Administratorem na podany adres lub tel. nr 603 683 722 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych.

 1. Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj.:

 1. realizacja umowy zawartej z Pani/Pana pracodawcą lub innym podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje jako partner, współpracownik, doradca lub podwykonawca, w szczególności udokumentowanie zawarcia umowy oraz identyfikacja osób uprawnionych do wykonania czynności w niej określonych i zapewnienie bezpieczeństwa informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa;

 2. ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją umowy;

 1. W przypadkach, gdy Pani/Pan jest stroną zawartej z Kancelarią umowy handlowej jako osoba fizyczna, dane przetwarzane będą w celu jej realizacji lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust.1 lit.b RODO).

 2. Wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w zakresie prawa podatkowego i rachunkowości (art. 6 ust.1 lit. c RODO).

 1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane odbiorcom tj. podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności świadczącym usługi z zakresu: księgowości, hostingu, niszczenia dokumentów, doręczania korespondencji oraz innym podmiotom na podstawie właściwych przepisów prawa.

 2. Dane przechowywane w celach wskazanych:

- w pkt.3.1) przechowywane będą do czasu realizacji celu lub wniesienia uzasadnionego

sprzeciwu, przy czym nie dłużej niż do przedawnienia roszczeń,

- w pkt. 3.2) przechowywane będą przez okres trwania umowy,

- w pkt. 3.3) przechowywane będą przez okresy wskazane we właściwych przepisach szczególnych.

Niekiedy podane okresy przechowywania danych mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku ew. roszczeń i postępowań sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia – a także jeśli przepisy prawa w określonych wypadkach zobowiązują Administratora do dłuższego ich przetwarzania.

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych w przypadkach, kiedy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację związaną z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 3. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu.

¹Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).


Informacja dla osób prowadzących korespondencję,

dotycząca realizacji obowiązków wynikających z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)¹.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Jacek Motyka z siedzibą przy ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7/1, 70-200 Szczecin.

 2. Kancelaria nie zatrudnia Inspektora Ochrony Danych i we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować bezpośrednio z Administratorem na podany adres lub tel. nr 603 683 722 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 3. Dane przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit.a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO), tj. na podstawie Pani/Pana zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu z Administratorem, w celu prowadzenia korespondencji.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres załatwienia sprawy, której dotyczy korespondencja lub do momentu wcześniejszego cofnięcia zgody.

 5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane odbiorcom tj. podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności świadczącym usługi z zakresu: księgowości, hostingu, niszczenia dokumentów, doręczania korespondencji oraz innym podmiotom na podstawie właściwych przepisów prawa.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych, w tym otrzymania kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 8. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu.

¹Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).