Zakres usług kancelarii prawnej

W dzisiejszych czasach dość często przytrafiają się nam problemy prawne, mające fundamentalne znaczenie dla naszego życia. Nierzadko wymagają one rozstrzygnięcia przez sąd lub organ administracji.

Powszechne jest przekonanie, że można takie problemy rozwiązać samemu. Pogląd ten jest jednak błędny. Niejednokrotnie nasza sytuacja wymaga skorzystania z usług profesjonalisty z kancelarii adwokackiej.

We wpisie omówimy, czego dotyczy zakres usług adwokata.

Zapraszamy do lektury.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnej adwokata?

W obowiązującym w naszym kraju systemie prawnym, przymus korzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika przy prowadzeniu danego postępowanie jest ograniczony wyłącznie do bardzo wąskiego kręgu spraw, co oznacza w praktyce, że każdy może osobiście prowadzić większość z nich. Jednak nie każdy ma świado­mość, że w świetle prawa uznawany jest za podmiot znający nie tylko prawo materialne, ale i procedurę obowiązującą przy prowadzeniu danego rodzaju sprawy.

Pomimo tego, że procedura przewiduje możliwość pouczania strony, występującej bez profesjonalnego pełnomocnika przez sąd lub organ prowadzący postępowanie o jego prawach i obowiązkach, dotyczy to bardzo ograniczo­nego zakresu. Treść tych pouczeń bywa dla zdecydowanej większości osób niejasna lub zupełnie niezrozumiała. Należy również pamiętać, że same pouczenia nie stanowią i stanowić nie mogą porady prawnej.

Zwrócić w tym miejscu warto uwagę na to, że większość osób nie rozumie prawa, a wręcz go nie zna, co m.in. jest konsekwencją częstych i nierzadko jego gruntownych zmian, które są niestety przygotowywane niestarannie i niespójnie. W takiej sytuacji często poszukujemy rozwiązania swoich problemów prawnych w wiadomościach zamieszczanych w internecie, co jest błędem, albowiem proponowane tam rozwiązania nie dają gwaran­cji, że są poprawne i bezpieczne oraz odpowiadają niuansom sprawy, którą chce się rozwiązać.

Poznanie prawa i jego zrozumienie wymaga studiów prawniczych, ukończenia aplikacji przypisanej da­nemu zawodowi prawniczemu i praktyki w jego stosowaniu. Kiedy więc zaistnieje sytuacja omawiana na wstępie, warto rozważyć skorzystanie z pomocy prawnej adwo­kata i to na jak najwcześniejszym etapie rozwiązywania danego problemu, albowiem pozwoli to na znalezienie najtańszego, najszybszego, najprostszego i bezpiecznego sposobu jego rozwiązania.

 

Zakres usług świadczonych przez adwokata.

Korzystając z usługi kancela­rii adwokackiej należy pamiętać, że:

Po pierwsze, dla rozwiązania danej sprawy często wystarczyć może porada prawna, prawidłowe sporządzenie umowy, czy innego rodzaju pisma, a nawet podjęcie przedsądowej mediacji.

W innych sytuacjach konieczną może okazać się reprezentacja strony przed sądem lub innym organem.

Zaniechania w tym zakresie mogą być brzemienne w skutkach i wiązać się z poważnymi konsekwencjami również materialnymi, które w żadnym stopniu nie przystają do kosztów pomocy prawnej.

Po drugie, skorzystanie z pomocy prawnej adwokata daje gwarancję profesjonalizmu i bezpieczeństwa, które wiąże się także z obowiązkiem zachowania przez niego w tajemnicy wszystkiego, co zostanie mu powierzone przez klienta.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że na obecnie ukształtowanym rynku usług prawniczych obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej obejmuje nieliczne zawody prawnicze !.

Wspomniana tajemnica zawodowa jest zaś elementem kluczowym dla możliwości udzielenia skutecznej pomocy prawnej, albowiem klient może przekazać adwokatowi wszelkie informacje bez obawy o ich ujawnienie. W innej sytuacji ujawnienie często „wrażliwych” danych mogłoby stanowić zagrożenie dla poszukującego pomocy prawnej.

Po trzecie, korzystając z pomocy prawnej adwokata, można mieć pewność, że posiada on ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, czego nie gwarantują inni, niewykwalifikowani prawnicy, czy też podmioty gospodarcze, prowadzące działalności w tym zakresie.