Jak poprawnie napisać pozew rozwodowy?

Niestety z każdym rokiem wzrasta ilość prowadzonych w Polsce spraw rozwodowych lub o separację.

Postępowania w tych sprawach prowadzone są w I instancji przez sąd okręgowy.

Należy pamiętać, że rozwód orzeka się w przypadku trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, co oznacza, że pożycie musi ustać we wszystkich aspektach wspólnego życia tj. uczuciowym, fizycznym i ekonomicznym i ten stan musi mieć charakter nieodwracalny.

Rozwodu nie można orzec jeśli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

We wpisie przedstawiam jakie informacje powinien zawierać poprawnie napisany pozew o rozwód.

Zapraszam do lektury.

Jak powinien być sporządzony pozew o rozwód?

Pozew o rozwód powinien zawierać nie tylko oznaczenie ww. sądu, ale i stron postępowania, w tym ich miejsca zamieszkania, a w przypadku powoda także numeru PESEL.

Pozew powinien także zawierać wnioski o wydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie:

  • rozwiązania małżeństwa przez rozwód, co może nastąpić z winy lub bez orzekania o winie rozkładu pożycia małżonków, a co z kolei może stanowić podstawę, inną w każdym przypadku, żądania jednego z małżonków alimentów na swoją rzecz;

  • władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi pochodzącymi z małżeństwa stron, która może zostać powierzona obojgu małżonkom z ustaleniem miejsca pobytu małoletnich dzieci przy jednym z nich lub ograniczona, albo której małżonek może zostać nawet pozbawiony;

  • wysokości świadczeń alimentacyjnych należnych na rzecz małoletnich dzieci stron lub jednego z małżonków;

  • sposobu i terminów kontaktów małżonka z małoletnimi dziećmi stron, z którym po rozwodzie dzieci nie będą zamieszkiwać;

  • sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków.

Wartym podkreślenia jest to, że sąd ma obowiązek rozstrzygnąć merytorycznie trzy pierwsze z ww. wniosków, a w przypadku dwóch pozostałych, tylko o tyle o ile, któraś ze stron postępowania o to wystąpi.

Ważnym z punktu widzenia praktycznego jest to, że w pozwie zawierającym ww. żądania można zawrzeć wnioski o zabezpieczenie na czas trwania postępowania rozwodowego:

  • kosztów utrzymania rodziny lub alimentów, jeśli jeden z małżonków w ogóle nie pokrywa tych świadczeń lub nie uiszcza ich we właściwej wysokości – w tym przypadku należy wskazać termin, od którego ma nastąpić zabezpieczenie,

  • kontaktów wspomnianego małżonka z małoletnimi dziećmi, w szczególności wówczas kiedy małżonkowie nie zamieszkują ze sobą, a ww. jest pozbawiony tych kontaktów lub są one jemu bezzasadnie ograniczane,

  • ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania.

Wnioski o zabezpieczenie mogą zostać złożone w toku postępowania, ale ich złożenie na tym etapie sprawy będzie się wiązać z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości  100 zł od każdego z nich.

Wspomnieć nadto należy, że w sprawie o rozwód sąd może także dokonać podziału majątku dorobkowego małżeńskiego stron, ale dochodzi do tego niezwykle rzadko, albowiem przy braku zgodnych wniosków stron, postępowanie w tej materii musiałoby prowadzić do jego przewlekłości co do istoty sprawy tj. o rozwód.

Każdy wniosek zawarty w pozwie wymaga odpowiedniego uzasadnienia, a także wskazania dowodów np. z zeznań świadków, nagrań rozmów, zdjęć, dokumentów i okoliczności, jakie mają być nimi wykazane w celu potwierdzenia zasadności prezentowanego stanowiska.

Podstawowymi dowodami, które zawsze muszą być wskazane w pozwie są: akty stanu cywilnego tj. skrócony odpis aktu małżeństwa i urodzenia dzieci / oryginały / i tzw. intercyza /oryginał/ jeśli była zawarta lub wyrok wydany w sprawie o zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej jeśli był wydany.

Od wyroku wydanego w ww. sprawie przez sąd I instancji przysługuje środek zaskarżenia w postaci apelacji do sądu apelacyjnego jako sądu II instancji.

Pamiętać należy, że z chwilą prawomocnego rozwiązania małżeństwa stron ustaje wspólność ustawowa małżeńska jeśli tego rodzaju ustrój majątkowy panował w danym związku tj. nie została zawarta przed notariuszem tzw. intercyza lub też ów ustrój nie został zniesiony wyrokiem sądowym w innym postępowaniu prowadzonym w tej sprawie.

Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, w przypadku zmiany okoliczności sprawy w stosunku do tych, jakie istniały w chwili orzeczenia rozwodu, możliwe jest wystąpienie do właściwego sądu rejonowego np. z pozwem o podwyższenie, obniżenie lub ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, czy wnioskiem w sprawie zmiany orzeczenia o władzy rodzicielskiej, miejscu pobytu małoletnich dzieci, kontaktów z nimi, czy sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

 

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód należy złożyć w sądzie okręgowym, w którego okręgu znajdowało się ostatnie wspólne miejsce zamieszkania rozwodzących się małżonków i w którym choćby jeden z małżonków zamieszkuje w chwili wniesienia pozwu lub ma on miejsc zwykłego pobytu. W innym przypadku właściwość sądu ustala się według miejsca zamieszkania pozwanego, a jeśli i tej podstawy nie ma, to właściwym jest sąd miejsca zamieszkania powoda.

Pozew o rozwód musi zostać złożony w dwóch egzemplarzach, z załącznikami w postaci wskazanych uprzednio dowodów.

Z wniesieniem pozwu o rozwód wiąże się konieczność uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł.